Prezes Informuje              wydarzenia | działalność | kalendarz |oddziały | sponsorzy |  partnerzy | MPS

            Kwartalnik Prezesa                                              o nas | zarząd |  kontakt | archiwum | maki | home
     
                                                                                                            POLKA INTERNATIONAL
                                                  

2007 05 24


 

NAJNOWSZA WIADOMOŚĆ- Po raz trzeci zostały obalone!

Na podstawie dokumentów nadesłanych do Skatteverket odbyły się trzy procesy. Dział prawny ds. Organizacji w Szwecji -Skatteverket, Oskarhamn podjął trzy decyzje:

Pierwsza decyzja 28.02.2007: przyznanie POLKA BEVIS (dowód rejestracji) dla Elizabeth Blania Kacprzyk

Druga decyzja 20070412: potwierdzenie adresu oraz reprezentanta Polka International. Adres jest w Arlöv a reprezentantem jest założycielka Asocjacji Elizabeth Blania Kacprzyk.

Trzecia decyzja 20070516:

Decyzje Urzędu Skatteverket z dnia 16 maja 2007 roku.

STRONA 1
STRONA 2
STRONA 3

Urząd Skatteverket uznaje, ze jedynym prawomocnym Rocznym Zebraniem Polka International 2006 jest zebranie, które miało miejsce w dniu 23 kwietnia 2006!

Zebranie zwołane przez Edyta Tomczak 2.04.2006 zostało całkowicie obalone!

Dział prawny najwyższej jednostki ds. organizacji w Szwecji- Skatteverket Oskarshamn, po dokładnym zbadaniu dokumentów zawiadamia pismem z dnia 16 maja 2007, ze zebranie zwołane w dniu 2 kwietnia 2006 roku przez Edytę Tomczak nie było prawne i w związku z tym nie ma żadnej mocy prawnej.

W związku z tym faktami Urząd Skatteverket, informuje, ze:

1.Elizabeth Blania Kacprzyk wiosna 2006 (po nieprawnym zebraniu Edyty Tomczak*) była nadal prezesem i
2.bez żadnych przeszkód miała prawo do reprezentowania i działania w imieniu Asocjacji

To oznacza również, ze wszystkie zmiany dokonane w Asocjacji, a szczególnie te w wyniku, których:

1.Edyta Tomczak, Grażyna Izdebska, Iva Bordowska, straciły swoje stanowisko w zarządzie w lutym 2006 były prawne.
2.Wszystkie zmiany w strukturze Asocjacji były zaakceptowane i uprawomocnione przez Roczne Zebranie Polka International w dniu 23 kwietnia 2006 roku.

Dalej oznacza to, ze tegoroczne Walne Zebranie Asocjacji 2007 wraz z I Międzynarodowym Kongresem Polka International reprezentowanym przez 226 członkiń, który miał miejsce w dniach od 29/4 do 5/5- 07 było prawne i prawomocne. Nowy Zarząd Polka International i cala struktura organizacyjna Asocjacji jest ustawowa i nie podlega żadnym wątpliwościom.
(więcej na stronie zarząd)

Rezultatem powyższego jest, ze wszystkie akcje i zmiany, jakie dokonała Edyta Tomczak i jej grupa w różnych urzędach w Szwecji i poza jej granicami były bezpodstawne i nieprawne. Miedzy innymi dotyczy to:

1.Zamknięcia konta bankowego Asocjacji (luty 2006);
2.Zmiana adresu dla logo Miss Polonii of Sweden w Urzędzie PRV;
3.Używanie logo Miss Polonii of Sweden
4.Akcje w stosunku do uczestniczek konkursu Miss Polonii of Sweden07 oraz Biura Miss Polonia w Polsce
5.Przywłaszczenia środków uzbieranych na dodatkowym koncie, które było założone przez prezesa Asocjacji w Föreniningsbanken na akcje "Michalek"
6-Wielokrotne próby przechwycenia domeny Asocjacji u dostawcy Internetu;
7.Wysłania deklaracji podatkowej za rok 2005 podpisanej przez Edytę Tomczak;
8.Podpisywania umów i podejmowania działań w imieniu Polka International używając naszego nr. Organizacyjnego (NIP-regon);
9.Akcje prowadzone w stosunku do oddziałów Polka w świecie. (miedzy innymi nasłanie Białoruskiego Urzędu Ministerstwa Sprawiedliwości na oddział Polka Grodno i Polska Macierz Szkolna;
10.Rozesłanie wiadomości o zdjęciu Elizabeth Blania Kacprzyk ze stanowiska prezesa Polka International
11.Kopiowanie i przywłaszczenie materiałów, na które copyright posiada Asocjacja i jej założyciel.

Urząd Skatteverket informuje, ze nie dokona zmiany adresu Asocjacji. Adres pozostaje taki sam, jaki był od 2001 roku, czyli Stora Tvargatan 1, 232 32 i jest podłączony do nr. rejestracyjnego (NIP) 846501-8748

Urząd Skatteverket informuje, ze nie do nich należy podjecie decyzji, kto jest przedstawicielem "firmatecknare", ponieważ decyzje taka podejmują członkinie Asocjacji na Rocznym Zebraniu. Zebranie Roczne Asocjacji 23 kwietnia 2006 i Zebranie Walne- Arsstäma 20070429 podjęły jednogłośnie decyzje, ze osoba upoważniona na następną 3- letnia kadencje jest Elizabeth Blania Kacprzyk.

Konto Asocjacji jest podłączone pod nr. rejestracyjny (NIP) 846501-8748, który należy do Polka International pod adresem: Stora Tvärgatan 3, 232 34 Arlov.

Oficjalny dokument ze Skatteverket w trakcie tłumaczenia na język polski.

* Edytę Tomczak i jej grupa w składzie: Grażyna Izdebska, Iva Bordowska, Julita Zelle, Zofia Sunemark, Sofia Fuks, Ewa Bolanowski, Krystyna Rybak, Krystyna Gubel, Krystyna Tevner, Anna Starzynski ukartowały zebranie 2 kwietnia 2006 jako zemstę na osobie prezesa Asocjacji. Terror, kłamstwo, oszczerstwa, bezprawie, były podstawowymi atutami w ich zemście. Bardzo dokładny opis w/w wydarzenia zostanie w odpowiednim czasie przedstawiony na naszej stronie w dziale pt. "Kawa na ławę"- gorące wydarzenia i zimne fakty.


DEFINITYWNIE WOJNA O POLKE ZAKONCZONA!  

                                               2007 04 13

Najwyższa jednostka prawna ds. organizacji- Skatteverket Oskarshamn, która zajmowała się prosesem  prawa do reprezentowania Polka International,  po dokładnym zapozaniu się z dowodami pozwanych ostetecznie wydał  opinię i decyzję. Załączamy list od szefa sekcji prawnej Skatteverket wraz z najnowszym Polka Bevis potwierdzającym, kto jest reprezentantem Polka International oraz gdzie mieści się jej siedziba.

Ponieważ jest wiele pytań oraz  bardzo widoczny brak  zrozumienia treści złożonych pozwów do Sądu w Malmo,  ponownie informujemy, że pozwy do sądu złożono tylko i wyłącznie po to, aby zabronić pozwanym podszywania się pod nazwę i numer ewidencyjny naszej Asocjacji. Sąd w Malmo NIE miał za zadanie zajmowania się procesem przyznania praw do Asocjacji.

Tlumaczenie na jezyk polski


Akcje kopiowania i przywłaszczania materiałów znajdujących się na naszych stronach www.polkainternational.com i www.misspoloniisweden.com
zgłaszane są do odpowiednich urzędów prawnych w Szwecji i podlegają karom pieniężnym. 

2007 04 04

Po zapoznaniu się z pełną dokumentacją Polka International i konkluzją zawartą w protokole z dnia 2007 01 29 wydaną przez Sąd w Malmö, Urząd Podatkowy Kalmar,(Skatteverket- dział prawny) najwyższa jednostka prawna zajmująca się sprawami organizacji i stowarzyszeń wydał w dniu 28 lutego 2007 decyzję dotyczącą  „Bevis om tilldelat organisationsnummer”. W/w dokumencie zawarta jest in forma cja, kto ma prawo do reprezentowania Polka International oraz gdzie znajduje się siedziba organizacji.

Na podstawie w/w decyzji osobą reprezentującą Polka- Polish Womens Association International (dalej zwaną Polka International) zarejestrowaną pod numerem 846501-8748 jest Elizabeth Blania Kacprzyk. Adresem Asocjacji jest Stora Tvärgatan 3, 232 34 Arlöv, Sweden. 

Pod koniec czerwca 2006 roku Asocjacja złożyła pozwy do Sądu w Malmö przeciwko: Edycie Tomczak, Grażynie Izdebskiej, Ivie Bordowskiej, Sofii Fuks Julicie Zelle, Zofii Sunemark, Ewie Bolanowski, Krystynie Gubel, Annie Starzynskiej. Merytoryką pozwu było zobowiązanie pozwanych, do zaprzestania podawania się i prezentowania się jako Polka International. Pozew NIE zawierał żadnej merytoryki dotyczącej własności znaku i nazwy Asocjacji, poni ewa ż takowe prawa posiada Elizabeth Blania Kacprzyk poprzez podwójny (nr. 381251 i 382449) ich patent wydany przez Szwedzki Urząd PRV. Oddalenie przez sąd pozwu (z powodu braku zależności prawnych) spowodowało przyznanie zwrotu częściowych kosztów adwokackich stronie pozwanej. Nie było żadnego procesu. Nie decydowano o własności do znaku, nazwy i nr. rejestracyjnego Asocjacji tak jak w/w grupa informowała na łamach m. i. Nowej Gazety Polskiej i swojej strony internetowej.

W ostatnim czasie napłynęło do nas wiele pytań dotyczących różnych akcji przeprowadzonych przez w/w grupą pod banderą Polka International.Informujemy, że nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania i skutki akcji wykonanych przez w/w grupę. Podjęliśmy i będziemy podejmować kroki zabezpieczające Asocjację przed ewentualnymi szkodami, jakie mogą nastąpić w wyniku takiego działania. W/w grupa NIE ma prawa posługiwania się nr. rejestracyjnym 846501-8748 ani żadną z naszych opatentowanych nazw (Polka, Polka International, Polish Womens Association International), logo Polka i Miss Polonii. Kopiowanie materiałów Asocjacji znajdujących się na naszych stronach internetowych www.polkainternational.com  i www.misspoloniisweden.com , ich przywłaszczanie i zamieszczanie jako własne na stronie pozwanych  będą natychmiastowo zgłaszane jako kradzież.Wszystkie skopiowane materiały  już zamieszczone przez webmaistera pozwanych zostanie zgłoszone do odpowiednich urzędów prawnych. Informujemy Członkinie oraz Sympatyków Polka International, że nadal będziemy kontynuowały pracę nad realizacją naszego perspektywicznego projektu, jakim jest Polka International Centrum Rehabilitacji dla Dzieci w Sieradzu „Dary Losu”. Nadal będziemy powoływały nowe oddziały Polka w świecie budując w ten sposób międzynarodowy network Polek, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju współpracy z Kobietami Polkami mieszkających na dawnych ziemiach polskich. Będziemy prowadziły akcje dotyczące zakupu wyposażenia dla Hospicjum Królowej Apostołów Mławie. I oczywiście tak jak robiłyśmy to przez sześć lat będziemy nadał rozpowszechniały kulturę polską poprzez organizowanie spotkań, wernisaży, koncertów znakomitych artystów z Polski. Będziemy prowadziły promocję młodego pokolenia przez organizowany corocznie konkurs Miss Polonii of Sweden www.misspoloniisweden.com Zapraszamy do działu na naszej stronie pt. „KAWA na ŁAWE”- gorące wydarzenia i zimne fakty. Z wyrazami szacunku i ze świątecznymi  życzeniami Wesołego Alleluja 2007 Zarząd Polka International     

                                                     

Copyright
© 2000-2006. Elizabeth Blania Kacprzyk. All Rights Reserved